Betaalmogelijkheden

Naar de iDeal site

iDEAL betaling:

Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. iDEAL is het systeem dat u direct koppelt aan uw internetbankierprogramma bij een online aankoop. Om gebruik te maken van iDEAL hoeft u zich niet te registreren of bestanden te downloaden. Maakt u gebruik van internetbankieren bij ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank, Triodos Bank of Van Lanschot Bankiers, dan kunt u direct met iDEAL betalen. U rekent dan snel en gemakkelijk af in de vertrouwde internetbetaalomgeving van uw eigen bank. Betalen zoals u eigenlijk al gewend bent.

In de consumentenbrochure 'iDEAL Online betalen via uw eigen bank' kunt u rustig nalezen:

 • Wat iDEAL is.
 • Hoe iDEAL precies werkt.
 • Welke mogelijkheden er bestaan om problemen met een betaling of levering op te lossen.
 • Welke antwoorden er zijn op de meest gestelde vragen.

Download hier de consumentenbrochure 'iDEAL Online betalen via uw eigen bank'.

Hoe werkt iDEAL? Betalen met iDEAL doet u in een paar stappen:

 • U bestelt een product
 • Kies iDEAL als betaalmethode
 • Selecteer de bank waar u uw bankzaken al online regelt
 • U komt direct in het bekende internetbankierprogramma van uw bank
 • De relevante gegevens van uw aankoop zijn al ingevuld
 • Op de voor u bekende manier keurt u de betaling goed
 • U ontvangt een bevestiging van uw bank
 • U keert terug naar de webwinkel, bestelling en betaling geslaagd!

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van iDEAL.

Overmaken naar onze rekening:

U kunt het totaal bedrag overmaken ovv het ordernummer, naar onze bankrekening:

 • IBAN code - NL26INGB0004589495
 • BIC code  - INGBNL2A
 • tnv PaultjesDumpstore.nl te Hoorn.

Na ontvangst van uw betaling zullen wij u berichten op het door u opgegeven emailadres en overgaan tot verzending van uw bestelling.

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van PaultjesDumpstore.nl


Inhoudsopgave:
Artikel   1 - Definities
Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 - Toepasselijkheid
Artikel   4 - Het aanbod
Artikel   5 - De overeenkomst
Artikel   6 - Herroepingsrecht
Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 - De prijs
Artikel 10 - Conformiteit en garantie
Artikel 11 - Levering en uitvoering
Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klachtenregeling
Artikel 15 - Geschillen
Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
2.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.    Dag: kalenderdag;
4.    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
5.    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
6.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.    Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
8.    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
9.    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer
PaultjesDumpstore.nl;
Smetanahof 61;
1628 SV Hoorn;
E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KvK-nummer: 52498190
Btw-identificatienummer: NL187907262B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid 
1.    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.    Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.    Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.    Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod
1.    Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.    Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.    Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
o    de prijs inclusief belastingen;
o    de eventuele kosten van aflevering;
o    de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
o    het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
o    de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
o    de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
o    of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
o    de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
o    de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
o    de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 - De overeenkomst
1.    De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.    Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.    Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.    De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.    De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.    In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht
1.    Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2.    Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies (retourvoorwaardes).

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 
1.    Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.    Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1.    De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten: 
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

Artikel 9 - De prijs
1.    Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
2.    In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 
3.    Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.    Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: 
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.    De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro’s en inclusief 19% btw.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1.    De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
2.    Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.    De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.    Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.    Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
4.    In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.    Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.    Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Opzegging
1.    De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.    De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
3.    De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
o    te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
o    tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
o    altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging
4.    Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
5.    Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
Duur
6.    Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 - Betaling
1.    Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
2.    Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.    De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.    In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 - Klachtenregeling
1.    De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.    Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.    Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4.    Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15 - Geschillen
1.    Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Ruilen en Retourneren

Als uw bestelling bezorgd is, heeft u 14 dagen de tijd om de artikelen te retourneren zonder opgaaf van reden. Na deze periode kan de koop niet meer ontbonden worden. Wij verzoeken u de retournering aan PaultjesDumpstore.nl bekend te maken door een email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Indien u een artikel wenst te ruilen voor iets anders of een andere maat dan kunt u dit in de e-mail vermelden. Zodra wij uw retourzending in goede orde hebben ontvangen zullen wij zo spoedig mogelijk de ruiling naar u verzenden. 

Retouradres: 

PaultjesDumpstore.nl

Smetanahof 61
1628SV Hoorn

Wij verzoeken u bij retourneren het volgende in acht te nemen:

 • de artikelen dienen bij PaultjesDumpstore.nl gekocht te zijn.
 • de artikelen dienen onbeschadigd, ongedragen en ongewassen te zijn. Kleding passen is uiteraard toegestaan.
 • de artikelen dienen voorzien te zijn van het origineel aangehechte artikelkaartje.
 • de artikelen dienen in de originele verpakking en met een degelijke verpakking teruggestuurd te worden.
 • Vermeldt duidelijk uw naam en adres op het retourpakket. De kosten en verzendrisico van het terugsturen zijn voor rekening van de koper.
 • het pakket dient voldoende gefrankeerd te zijn. De kosten voor onvoldoende gefrankeerde retour zendingen zullen worden verrekend met het eventueel terug te storten bedrag.
 • Het volledige aankoopbedrag exclusief de verzendkosten wordt vergoed.
 • Wij verwerken de terugbetaling zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de artikelen.

NB: Het is niet mogelijk om bestelde artikelen onder rembours naar PaultjesDumpstore.nl terug te zenden. PaultjesDumpstore.nl zal deze artikelen te allen tijde weigeren.

Bezorgen

Bij PaultjesDumpstore.nl werken wij met vaste verzendkosten. Per bestelling wordt - ongeacht het aantal producten dat wordt besteld en binnen Nederland - € 2,95 verzendkosten in rekening gebracht (dit is inclusief verwerkings-, verpakkings- en portokosten). Orders boven de €100 zijn vrij van verzendkosten.

Levertijden

Bij de producten die PaultjesDumpstore.nl aanbiedt, staat de levertijd in werkdagen vermeldt. Dit is een richtlijn. De meeste producten zijn uit voorraad leverbaar. Deze worden direct na ontvangst van de betaling verzonden.

Vertraagde levering 

Wij streven er natuurlijk naar om de bestellingen binnen de aangegeven levertijd te bezorgen. Wanneer een levering vertraagd is, proberen wij je hier zo snel mogelijk van op de hoogte te stellen. Mocht het artikel niet (meer) op voorraad zijn, dan zal de levertijd iets langer zijn. Als dit mocht voorkomen dan nemen wij contact met u op!

Bezorginformatie

Zodra je bestelling ons heeft verlaten ontvang je een e-mail met een Track & Trace code om je pakketje te volgen.

Verzending naar het buitenland

Verzenden naar het buitenland is op dit moment nog niet mogelijk. Wij werken hier aan.

Uitleg normering Veiligheidsschoenen

SB
Volgens EN ISO 20345. Basiseigenschappen en voorzien van een stalen- of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule.

S1
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen- of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak.

S1 + P
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen- of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule en een stalen- of APT-plaat in loopzool. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak.

S2
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen- of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer.

S3
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen- of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule en voorzien van een stalen of APT tussenzool. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer.

S3 + N
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen- of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule en voorzien van een stalen of APT tussenzool. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer met extra beschermende kruipneus.

S4
Basiseigenschappen en de laars is voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Echter waterdicht, bijv. gemaakt van PU.

S5
Basiseigenschappen en de laars is voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule. Met stalen of APT tussenzool,is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Echter waterdicht, bijv. gemaakt van PU.

SB E HRO
Volgens EN ISO 20345. Basiseigenschappen en voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule. 
Energie absorberende hak.
Hittebestendigheid van de zool tegen een contactwarmte van 300 ºC gedurende 1 minuut.

S3 HRO HI
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule en voorzien van een stalen of APT tussenzool. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer. 
Hittebestendigheid van de zool tegen een contactwarmte van 300 ºC gedurende 1 minuut. 
Warmte-isolerend, waardoor de temperatuurstijging in de schoen wordt vertraagd (< 22 ºC).

S2 CI
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer. 
Koude-isolerend, waardoor de temperatuurverlaging in de schoen wordt afgeremd (< 10 ºC).

S3 CI
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule en voorzien van een stalen of APT tussenzool. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer. 
Koude-isolerend, waardoor de temperatuurverlaging in de schoen wordt afgeremd (< 10 ºC).

O2
Werkschoen zonder stalen neus Conform EN ISO 20345.

S3 HRO
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule en voorzien van een stalen of APT tussenzool. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer. Hittebestendigheid van de zool tegen een contactwarmte van 300 ºC gedurende 1 minuut.

S2 HRO
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer. Hittebestendigheid van de zool tegen een contactwarmte van 300 ºC gedurende 1 minuut.

S2 HRO HI
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer. Hittebestendigheid van de zool tegen een contactwarmte van 300 ºC gedurende 1 minuut Warmte-isolerend, waardoor de temperatuurstijging in de schoen wordt vertraagd (< 22 ºC).

S3 WR
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule en voorzien van een stalen of APT tussenzool. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer. Waterdicht.

S2 + WR
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Voorzien van waterafstotend overleer. Waterdicht.

SB E WRU
Volgens EN ISO 20345. Basiseigenschappen en voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule. Energie absorberende hak.Voorzien van waterafstotend overleer. Waterdicht.

O1
Werkschoen zonder stalen neus Conform EN ISO 20345. Antistatisch. Energie absorberende hak.

ESD 
Voorkomt beschadigingen aan gevoelige elektrische apparaten door statische ontlading.

ORO E
Bestendigheid van de zool tegen brandstoffen/vetten. Energie absorbtie.

O2 CI
Koude-isolerend, waardoor de temperatuurverlaging in de schoen wordt afgeremd (< 10 ºC). Werkschoen zonder stalen neus Conform EN ISO 20345.

O1 FO
Werkschoen zonder stalen neus Conform EN ISO 20345. Antistatisch .Energie absorberende hak. Olie en zuurbestendige zool.

S1 + P HRO
Basiseigenschappen en de schoen is voorzien van een stalen of kunststof neus met een indeukresistentie van 200 joule en een stalen of APT plaat in loopzool. Is antistatisch en voorzien van een gesloten hiel en een schokabsorberende hak. Hittebestendigheid van de zool tegen een contactwarmte van 300 ºC gedurende 1 minuut.

O1 HRO
Werkschoen zonder stalen neus. Conform EN ISO 20345. Antistatisch. Energie absorberende hak. Hittebestendigheid van de zool tegen een contactwarmte van 300 ºC gedurende 1 minuut.

03 ESD
Basiseigenschappen , zonder stalen neus, maar met L-protection tussenzool.Voorkomt beschadigingen aan gevoelige elektrische apparaten door statische ontlading.

Non Safety
Basiseigenschappen. Geen bijzondere veiligheidsnormen.

Maattabellen

(Leger)Schoenmaat vaststellen:

Hoe bepaal ik mijn schoenmaat? Zet uw voeten (met sok) op een stuk papier en teken deze af;

Neem de afbeelding van de grootste voet en meet hier de afstand van het puntje van de grote teen (A) tot de hiel (B). Dit is uw voetlengte;

In de tabel hieronder, vindt u vervolgens welke schoenmaat daarbij hoort:

Voetlengte   
Schoenmaat   
Legerkisten
     
22,2 cm 35 220
23,1 cm 36 225
23,5 cm 37 230
23,9 cm 37,5 235
24,3 cm 38 240
24,6 cm 38,5 245
24,8 cm 39 250
25,6 cm 40 255
26 cm 41 260
26,9 cm 42 265
27,3 cm 43 270
27,7 cm 43,5 275
28,1 cm 44 280
28,5 cm 44,5 285
28,6 cm 45 290
29,4 cm 46 295
29,8 cm 47 300
30,1 cm 47,5 305
30,7 cm 48 310

 

Kledingmaat vaststellen:

Bovenwijdte
Gemeten over de grootste omvang van de borst net onder de oksels.

Taille
Gemeten rond het lichaam even hoog als de bovenkant van de broekband.

Heupwijdte
Gemeten over het breedste deel van de heupen, ongeveer 20 cm onder de taille.

Binnenbeenlengte
Met de voeten enigszins uit elkaar, vanaf het kruis naar beneden meten tot op de lengte die u wenst.

 

Maattabel Herenmaten:

Herenmaten 46/S 48/S 50/M 52/M 54/L 56/L 58/XL 60/XL 62/XXL 64/XXL
Bovenwijdte 92 92-96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128
Taillewijdte 82 82-86 86-90 90-94 94-98 98-102 102-106 106-110 110-114 114-118
Heupwijdte 96 96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 120-124 124-128 128-132
Binnenbeenlengte 82 83 84 85 86 87 88 89 89.5 90

(wijdte en lente in centimeters)

 

Maattabel (heren)Overhemden:

Maten S M L XL XXL XXXL 4XL
Boordmaat: 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50

 

BDU broeken

Maat XXS XS S M L XL XXL XXXL
Taillemaat in cm 70 76 80 88 96 104 112 120
Binnenbeenlengte in cm 75 78 80 81 84 84 84 85

 

Maattabel MA1 kinder bomberjack:

Maten XXS XS S M L XL XXL
kindermaat 110 116 128 140 152 164 176

Over ons

Online winkelen bij het vertrouwde adres!

Indien u in de kop van Noord-Holland woont, kent u ons waarschijnlijk nog van 'vroeger'. Opgericht in 1971 en begonnen aan het Kerkplein en in de loop der jaren uitgegroeid tot een begrip in West-Friesland en de Kop van Noord-Holland. De winkel die de Kruisstraat in Hoorn op de kaart heeft gezet, heeft zijn weg gevonden naar het internet! Vraag aan menig ‘oudere jongere’ in Hoorn waar Paultje‘s Dumpstore zat en men weet het nog steeds!

De eerste artikelen waren tweede hands legerjassen en natuurlijk de legerkisten oftwel het echte Army Surplus. In die jaren werden de M60 legerjassen vooral door bouwvakkers gebruikt en was het een kleine stap om ook meer werkkleding aan te bieden.

Overgang

In de loop der jaren is ons assortiment flink veranderd en groter geworden. Paultje‘s Dumpstore was geen ‘echte’ dump meer en heeft zelfs officieel Paultje’s Store geheten. In de volksmond is men altijd blijven vasthouden aan de naam Paultje‘s Dumpstore. De dump heeft wel altijd een eigen hoek weten te houden in de winkel maar er werd steeds meer ruimte gemaakt voor werk- en bedrijfskleding. Naast de overbekende legerkisten stonden de schoenen met stalen neus en ook de bergschoenen voor de geoefende wandelaar. 

Na het stoppen van de winkel was: ‘Waar zitten jullie tegenwoordig?‘ een veel gehoorde vraag evenals de vraag of er misschien niet nog ergens legerschoenen of de legersokken in het ‘magazijn’ lagen. Toen is het idee opgevat om in deze moderne tijd, op het internet een doorstart te maken. Het voordeel voor u is dat de prijzen die wij bieden, nog steeds laag zijn. Het voordeel voor ons is dat heel Nederland nu kan kennismaken met de naam: ‘PaultjesDumpstore’. Overigens niet alleen Nederland want de eerste klanten uit België en Frankrijk, hebben we ook al mogen verwelkomen.

Voor de goede orde: wij hebben momenteel alleen een magazijn, dus geen 'fysieke' winkel meer en derhalve kunt u ook niets komen passen of afhalen.

Assortiment

In ons assortiment vindt u de artikelen van weleer. Natuurlijk zijn er de legerschoenen, bomberjacks en legersokken. Artikelen waar we 'bekend' mee zijn geworden. Daarnaast zijn natuurlijk de werkschoenen en 247 (opvolger van de Brams Paris) werkjeans weer terug. Ons assortiment zal natuurlijk nog weer verder aangevuld worden. Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws en aanvullingen? Schrijft u zich dan in op onze nieuwsbrief of like ons op Facebook.com/PaultjesDumpstore.

Verzendkosten

Ons vaste verzendtarief van €2,95 (voor levering in België en Frankrijk gelden andere tarievenop basis van gewicht) per order, zorgt ervoor dat u niet meer de deur uit hoeft voor uw vertrouwde artikelen. Orders boven de €100 en in Nederland, zijn bij ons vrij van verzendkosten.

Het spaart u de rit naar de stad uit en natuurlijk hoeven wij u niet te vertellen dat u ook geen parkeerkosten (parkeerergernis in Hoorn ;-)) meer heeft. De levertijd staat overigens in werkdagen bij de artikelen aangegeven.

Bedrukken/borduren

Wilt u uw kleding met uw logo bedrukken of laten borduren? Dat kan, neem dan alleen voordat u een bestelling plaatst, even contact met ons op. Dan kunnen we de mogelijkheden even doornemen alvorens u uw bestelling plaatst. U begrijpt dat de levertijd dan langer wordt en dat eenmaal gepersonaliseerde artikelen niet retour kunnen worden genomen.

Met vriendelijke groet,

Het verkoopteam van PaultjesDumpstore.nl

Privacy Policy

PaultjesDumpstore.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met jouw toestemming. PaultjesDumpstore.nl zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling.

PaultjesDumpstore.nl gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
 • Wij kunnen uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website.
 • Als u bij PaultjesDumpstore.nl een bestelling plaatst bewaren wij uw gegevens op een Secure Server. U kunt een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven zodat uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, niet bij iedere nieuwe bestelling opnieuw in hoeft te vullen.

Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.
Mocht er een mogelijkheid tot het schrijven van een recensie zijn, kunt u zelf kiezen of uw naam wordt toegevoegd. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

PaultjesDumpstore.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden!

PaultjesDumpstore.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling (bv PostNL). Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw  gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser (Internet Explorer, Firefox, Safari etc) worden opgeslagen op uw computer. PaultjesDumpstore.nl gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om de inhoud van uw winkelwagen te bewaren tijdens het winkelen op onze site. Wij maken echter geen gebruik van tracking cookies. Derhalve ziet u bij ons ook niet de vraag om cookies te accepteren.
U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het winkelen bij PaultjesDumpstore.nl geen cookies ontvangt. Het is dan mogelijk om artikelen in uw winkelwagen te plaatsen, maar als u naar een volgende pagina gaat, verliest u de inhoud van uw winkelwagen.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van PaultjesDumpstore.nl dan kunt u contact met ons opnemen. Onze klantenservice helpt u verder als je informatie nodig heeft over uw  gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.